مدیران شرکت
مهدی علی قنبری 
رئیس هيئت مديره

اکبر رفیعی
سرپرست

محمدرضا رضازاده
نایب رئیس هيئت مديره
رضا عبدل
عضو هیئت مدیره

----------
---------------


---------
-----------
Top