مدیران شرکت
مهدی علی قنبری 
رئیس هيئت مديره

اکبر رفیعی
عضو هيئت مديره

محمدرضا رضازاده
نایب رئیس هيئت مديره
رضا عبدل
عضو هیئت مدیره

http://saderatbourse.com/portals/13/images/modiran/team_pic_fadaee.jpg

حميدرضا فدايی
عضو هيئت مديره


حيدر سليتی
مدير عامل
Top