انواع قراردادهای قابل معامله در بورس کالای ایران

1-    قرارداد نقدی

در این قرارداد ، خریدار می بایست کل مبلغ قرارداد را به علاوه کارمزدکارگزار به صورت نقد پرداخت کند و فروشنده نیز می بایست حداکثر ظرف سه روز ،کالایمورد معامله را به خریدار تحویل دهد.

2-    قرارداد سلف 

 در این قرارداد ، کل مبلغ در زمان انجام معامله توسط خریدارپرداخت می گردد و فروشنده متعهد می شود در تاریخ مشخص و زمان معین کالا را بهخریدار تحویل دهد. این نوع قرارداد نوعی ابزار تامین مالی برای فروشندگان به شمارمی رود.

3-    قرارداد نسیه

قراردادی است که کالا به صورت فوری به خریدار  تحویل داده می شودو بهای آن  در  تاریخ  سررسید ، به  فروشنده  پرداخت میگردد. این نوع قرارداد نوعی ابزار تامین مالی برای خریداران به شمار می رود.

4 -    قرارداد آتی

قرارداد آتی قراردادی است که بر اساس آن فروشنده متعهد می شود درسررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمت مشخص بفروشد و در مقابل، طرفدیگر قرارداد متعهد می شود همان کالا با همان مشخصات را در سررسید معین بخرد وبرای این که هر دو طرف به تعهدات خود عمل کنند باید مبلغی را به عنوان وجه تضمین اولیهنزد اتاق پایاپای بگذارند که متناسب با تغییرات قیمت آتی باید این وجه تضمین اولیهرا تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی ازوجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان " اباحه تصرف " در اختیار دیگریقرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند.

" اباحه تصرف " از نظر فقهی به این معناست که هر دو طرفمعامله، دخل و تصرف اتاق پایاپای را در وجه تضمینی که در اختیار بورس قرار دادهاند، جایز می دانند.

5-    قرارداد اختیار خرید

 مطابق این قرارداد، خریدار اختیار ، با پرداخت مبلغی حق پیدا میکند مقدار معینی کالا یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا به قیمت معین در تاریخ معیناز فروشنده اختیار، خریداری کند و فروشنده اختیار، متعهد می شود در صورت درخواستخریدار اختیار، آن مقدار کالا یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا را به قیمت مذکور بهوی بفروشد.

6- قرارداد اختیار فروش:

مطابق این قرارداد، خریدار اختیار ، با پرداخت مبلغی حق پیدا می کندمقدار معینی کالا یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا به قیمت معین در تاریخ معینبه  فروشنده اختیار، بفروشد و فروشنده اختیار، متعهد می شود در صورت درخواستخریدار اختیار، آن مقدار کالا یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا را به قیمت مذکور ازوی خریداری کند.

7- قرارداد سلف موازی استاندارد:

قراردادی است که بر اساس آن مقدار معینی از کالا بر اساس مشخصاتقرارداد سلف موازی استاندارد به فروش می رسد. وجه مذکور باید نقدی در مهلت تسویه وطبق مشخصات قرارداد، پرداخت و کالا در سررسید تحویل شود. خریدار می تواند معادلکالای خریداری کرده را طی قرارداد سلف موازی استاندارد با شرایط زیر به فروشبرساند:

-         هر قرارداد سلفموازی استاندارد مستقل از قراردادهای دیگر است.

-         طی آن معادل کالایخریداری شده، به فروش می رسد.

-         مطابق مشخصاتقرارداد در عرضه اولیه، منعقد می شود.

همزمان با عقد قرارداد سلف موازی استاندارد، عقد حواله ای منعقد میشود که بر اساس آن فروشنده، تحویل کالا را به عرضه کننده حواله می کند و عرضه کنندهمتعهد به تحویل کالا بر اساس حواله مذکور خواهد بود.

Top