قوانین و مقررات بورس کالا

ماده مرتبط با بورس کالا در قانون نظام جامع دامپروری کشور

تاریخ انتشار 1392/05/23

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی،   تاریخ تصویب 1388/05/07

مواد مرتبط با بورس کالا در قانون افزایش بهره‏ وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تاریخ انتشار 1392/05/23

مرجع تصویب: مجلس شورایاسلامی،   تاریخ تصویب 1389/04/23

مواد مرتبط با بورس کالا در قانون برنامه پنجم توسعه

تاریخ انتشار 1392/05/22

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی،   تاریخ تصویب 1389/10/15

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‏های کلی اصل چهل و چهارم قانوناساسی تاریخ انتشار 1392/05/22

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی،   تاریخ تصویب 1388/09/25

قانون بازار اوراق بهادارجمهوری اسلامی ایران

تاریخ انتشار 1392/05/22

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی،   تاریخ تصویب 1384/09/01

قانون مبارزه با پولشویی

تاریخ انتشار 1392/05/16

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی،   تاریخ تصویب 1386/11/02 

اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

تاریخ انتشار 1392/04/11

مرجع تصویب: هیئت وزیران،   تاریخ تصویب 1384/12/14

اساسنامه شرکت بورس کالای ایران

تاریخ انتشار 1392/04/09

مرجع تصویب: مجمع عمومی فوق العاده شرکت و سازمان بورس و اوراقبهادار،   تاریخ تصویب 1386/01/19 

دستورالعمل الزامات کفایت سرمایۀ نهادهای مالی

تاریخ انتشار 1392/09/19

مرجع تصویب: هیات مدیره سازمان بورس و اوراقبهادار،   تاریخ تصویب 1390/07/30

دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی

تاریخ انتشار 1392/09/19

مرجع تصویب: هیات مدیره سازمان بورس و اوراقبهادار،   تاریخ تصویب 1390/10/03

دستورالعمل تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی

تاریخ انتشار 1392/09/19

مرجع تصویب: شورایعالی بورس ،   تاریخ تصویب 1390/07/11

دستورالعمل تایید صلاحیت حرفه ای مدیران بورس ها و بازارهای خارج از بورس

تاریخ انتشار 1392/09/19

مرجع تصویب: هیات مدیره سازمان بورس و اوراقبهادار،   تاریخ تصویب 1387/07/30

مقررات عضویت درکانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

تاریخ انتشار 1392/09/19

مرجع تصویب: هیات مدیره سازمان بورس و اوراقبهادار،   تاریخ تصویب 1386/08/27

دستورالعمل اجرائی فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

تاریخ انتشار 1392/09/19

مرجع تصویب: هیات مدیره سازمان بورس و اوراقبهادار،   تاریخ تصویب 1386/07/22

دستورالعمل اجرایی نحوة ادارة جلسات و تصمیم‌گیری در شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار

تاریخ انتشار 1392/09/19

مرجع تصویب: شورایعالی بورس،   تاریخ تصویب 1386/06/26

دستورالعمل نحوه دریافت مجوز تاسیس بورس ها، کانون ها، نهادهای مالی از سازمان بورس و اوراق بهادار

تاریخ انتشار 1392/09/19

مرجع تصویب: هیات مدیره سازمان بورس و اوراقبهادار،   تاریخ تصویب 1385/07/30

دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری در بورس

تاریخ انتشار 1392/09/19

مرجع تصویب: هیات مدیره سازمان بورس و اوراقبهادار،   تاریخ تصویب 1386/06/31

دستورالعمل تعریف واعطای گواهی نامه های حرفه ای در بازار اوراق بهادار

تاریخ انتشار 1392/09/13

مرجع تصویب: هیات مدیره سازمان بورس و اوراقبهادار،   تاریخ تصویب 1388/04/06

آیین‌نامه اعطای مجوزو فعالیت کارگزار (در قالب شخصیت حقوقی)

تاریخ انتشار 1392/05/26

مرجع تصویب: آیین‌نامه اعطای مجوزو فعالیت کارگزار (در قالب شخصیت حقوقی)،   تاریخ تصویب 1383/09/16

آیین‌نامه اجرایی ماده (33) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تاریخ انتشار 1392/05/23

مرجع تصویب: هیات وزیران،   تاریخ تصویب 1391/08/07

آیین‏ نامه اجرایی ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‏های کلی اصل (44) قانون اساسی

تاریخ انتشار 1392/05/23

مرجع تصویب: هیات وزیران،   تاریخ تصویب 1390/08/01

آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

تاریخ انتشار 1392/05/23

مرجع تصویب: هیات وزیران،   تاریخ تصویب 1388/09/14

آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

تاریخ انتشار 1392/05/23

مرجع تصویب: هیات وزیران،   تاریخ تصویب 1386/04/03

موارد تصویبی هیئت مدیره بورس کالای ایران در خصوص مفاد مندرج در ماده 25 دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا

تاریخ انتشار 1393/04/07

مرجع تصویب: هیات مدیره بورس کالای ایران،   تاریختصویب 1393/04/02

مصوبه در خصوص میزان وثایق شرکت های بورس اوراق بهادار, کالای ایران و سپرده گذاری مرکزی و همچنین اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل آنها نزد سازمان بورس

تاریخ انتشار 1392/09/19

مرجع تصویب: هیات مدیره سازمان بورس و اوراقبهادار،   تاریخ تصویب 1387/11/19

مصوبه مربوط به تعریف کارگزار غیرذینفع در بورس کالای ایران

تاریخ انتشار 1392/09/19

مرجع تصویب: شورایعالی بورس،   تاریخ تصویب 1386/06/26

مصوبه در خصوص مرجع حل اختلافات فعالان بازار اوراق بهادار فاقد کانون مربوطه

تاریخ انتشار 1392/09/13

مرجع تصویب: هیات مدیره سازمان بورس و اوراقبهادار،   تاریخ تصویب 1387/02/07

مصوبه در خصوص منع تشکل های خودانتظام مبنی بر انتشار اطلاعات اعضا, ناشران و مشتریان در غیر موارد قانونی

تاریخ انتشار 1392/09/13

مرجع تصویب: هیات مدیره سازمان بورس و اوراقبهادار،   تاریخ تصویب 1387/02/28

موارد تصویبی هیات مدیره شرکت بورس کالای ایران در خصوص دستورالعمل اجرایی رینگ صادراتی

تاریخ انتشار 1392/09/12

مرجع تصویب: هیات مدیره شرکت بورس کالایایران،   تاریخ تصویب 1388/06/23

مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اصلاح بند 7 ماده 8 دستورالعمل پذیرش کالاواوراق بهادار مبتنی بر کالا

تاریخ انتشار 1392/09/12

مرجع تصویب: هیات مدیره سازمان بورس و اوراقبهادار،   تاریخ تصویب 1390/05/01

مصوبات چهل و نهمین جلسه هیات پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در خصوص قراردادهای آتی

تاریخ انتشار 1392/09/12

مرجع تصویب: هیات پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا،   تاریخ تصویب 1390/11/01

مصوبات پنجاه و سومینجلسه هیات پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در خصوص قراردادهای آتی

تاریخ انتشار 1392/09/12

مرجع تصویب: هیات پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی برکالا،   تاریخ تصویب 1391/04/27

موارد تصویبی هیئت مدیره بورس کالای ایران در خصوص مفاد مندرج در ماده 25 دستورالعمل معاملات کالا واوراق بهادار مبتنی بر کالا

تاریخ انتشار 1392/07/29

مرجع تصویب: هیئت مدیره بورس کالای ایران،   تاریختصویب 1392/07/15

چارچوب اجرایی کمیتة تدوین مقررات

تاریخ انتشار 1392/09/19

مرجع تصویب: هیات مدیره سازمان بورس و اوراقبهادار،   تاریخ تصویب 1385/04/28

ضوابط انضباطی تالارمعاملات بورس کالای ایران

تاریخ انتشار 1392/09/12

مرجع تصویب: هیات مدیره بورس کالای ایران،   تاریختصویب 1391/04/05

ضوابط صدور مجوزتاسیس و فعالیت دفاتر پذیرش و تالار معاملات کارگزاری های عضو شرکت بورس کالای ایران

تاریخ انتشار 1392/09/11

مرجع تصویب: هیات مدیره شرکت بورس کالایایران،   تاریخ تصویب 1392/05/14

شرایط فعالیت شرکت های کارگزاری عضو بورس کالای ایران برای معاملات قراردادهای آتی

تاریخ انتشار 1392/05/29

مرجع تصویب: هیات مدیره سازمان بورس و اوراقبهادار،   تاریخ تصویب 1387/10/21

ضوابط اجرایی بازارجبرانی

تاریخ انتشار 1392/05/29

مرجع تصویب: هیات مدیره بورس کالای ایران،   تاریختصویب 1387/02/23

ضوابط اجرایی فعالیت کمیته آتی

تاریخ انتشار 1392/05/29

مرجع تصویب: هیات مدیره شرکت بورس کالایایران،   تاریخ تصویب 1387/02/23

شرایط فعالیت کارگزاران در بورس کالای ایران

تاریخ انتشار 1392/05/28

مرجع تصویب: شورای عالی بورس،   تاریخ تصویب 1386/06/26

ضوابط اجرایی شناسایی و پذیرش مشتریان در شرکت بورس کالای ایران

تاریخ انتشار 1392/05/27

مرجع تصویب: هیات مدیره شرکت بورس کالایایران،   تاریخ تصویب 1391/05/23

دستورالعمل های قراردادهای آتی

دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران

تاریخ انتشار 1392/05/29

مرجع تصویب: هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار،   تاریخ تصویب 1386/12/19

ماده الحاقی دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران در خصوص شرایط اضطراری

تاریخ انتشار 1392/05/29

مرجع تصویب: هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار،   تاریخ تصویب 1391/07/08

Top