مدیران شرکت
مهدی علی قنبری 
رئیس هيئت مديره

عیسی نجاری طایفه
نایب رئیس هیئت مدیره

حسن مرسلی نیا
عضو هيئت مديره
رضا عبدل
عضو هیئت مدیره

سهراب قاسمی
عضو هیئت مدیره


مهدی کباری
مدیرعامل

Top