نحوه اخذ کد معاملاتی قراردادهای آتی

ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻗﺮاردادﻫﺎي آﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪدرﺧﻮاﺳﺖ ﺧـﻮد ﺑـﻪ شرکت کارگزاری بانک صادرات ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﻣـﺪارك زﻳﺮ را  اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ:

 مدارك و اطلاعات لازم جهت دريافت كد (اشخاص حقيقي):

        - اصل و فتوكپي تمامی صفحات شناسنامه،

        - اصل و فتوكپي كارت ملي (پشت و رو)،

        - تكميل فرم درخواست کد مشتریان حقيقي (شاملاطلاعاتي از قبيل: كد ملي، شماره حساب بانكي فرد متقاضي، آدرس و كد پستي، تلفن تماس)، دریافت فرم

        - تکمیل فرم احراز هویت مشتریان حقیقی، دریافت فرم

         - تکمیل فرم اقرارنامه و بیانیه ریسک، دریافت فرم

         - افتتاح حساب دراختیار (عملیاتی) در یکی ازبانک های عامل تسویه معرفی شده از طرف بورس کالا جهت تسویه وجوه توسط اتاق پایاپای،

         - تکمیل فرم معرفی اطلاعات حسابهای بانکی مشتری، دریافت فرم

  مدارك و اطلاعات لازم جهت دريافت كد (اشخاص حقوقي):

  - اصل و فتوكپي روزنامه رسمي ثبت شركت،

  - اصل و فتوكپي روزنامه رسمي آخرين تغييرات شركت،

  - فتوکپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره شرکت،

  - فتوکپی اساسنامه شرکت،

  - تكميل فرم درخواست کد مشتریان حقوقي (شامل اطلاعاتي از قبيل: آخرين تركيب اعضاي هيئت مديره، ليست سهامداران داراي سهام 10% وبالاتر، صاحبان امضاي مجاز)، دریافت فرم

  - تکمیل فرم احراز هویت مشتریان حقوقی، دریافت فرم

  - ارائه آخرین صورتهای مالی و گزارش حسابرس قانونی،

  - کپی کارت اقتصادی شرکت،

  - اعلام شناسه ملی شرکت،

  - تکمیل فرم اقرارنامه و بیانیه ریسک، دریافت فرم

  - افتتاح حساب دراختیار (عملیاتی) در یکی از بانکهای عامل تسویه معرفی شده از طرف بورس کالا جهت تسویه وجوه توسط اتاق پایاپای،

  - تکمیل فرم معرفی اطلاعات حسابهای بانکی مشتری، دریافت فرم

   

  انتقال کد معاملاتی:

  برای انتقال کد معاملاتی فرم انتقال کد معاملاتی را تکمیل و با مهر و امضا کارگزار قبلی تایید نموده و به کارگزاری بانک صادرات مراجعه می نمایید.

  دریافت فرم

  جهت اطلاعات بیشتر با شماره 42359-021 داخلی 123تماس حاصل نمایید. 

  Top