آمار معاملات بورس کالا
   از تاریخ:    تا تاریخ:   
نام محصولتولید کنندهنوع قراردادکمترین قیمتقیمت پایانیبیشترین قیمتعرضهقیمت پایهتقاضاحجم معاملهارزش معاملهتاریخ معاملهتاریخ تحویلمحل تحویلعرضه کنندهحداکثر رنج عرضهحداقل رنج عرضه
ذرت دانه ای (ماده 33)یزدنقدی96990969909400119/87629/9692906693311396/09/261396/10/03یزدسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
روغن خام آفتابگردانروسیهنقدی000032500200001396/09/261396/09/29بندر عباسمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدمواد غذایی سوغاتی شاهین دژنقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدقند ارمغان صبای فسانقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدقند تربت حیدریهنقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدقند شیرواننقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدکشت و صنعت جویننقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدقند فیروزکوهنقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدکشت و صنعت جویننقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهشرکت کشت و صنعت جوین00
سبد گندم خوراکیکرمانشاه - گلستاننقدی000090200001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم خوراکیکردستان - خوزستاننقدی000090200001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم خوراکیمرکزی - گلستاننقدی000090200001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم خوراکیهمدان - خوزستاننقدی000090200001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم خوراکیکرمانشاه - خوزستاننقدی000090200001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیکردستاننقدی (مچینگ)902009020090201000100090200000001396/09/261396/09/29کردستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیزنجاننقدی (مچینگ)902009020090201000100090200000001396/09/261396/09/29زنجانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم خوراکیلرستان - فارسنقدی000090200001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیکردستاننقدی902009020090201000100090200000001396/09/261396/09/29کردستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیآذربایجان غربینقدی9020090200902020002000180400000001396/09/261396/09/29آذربایجان غربیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکییزدنقدی910109101090202000100091010000001396/09/261396/09/29یزدمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیزنجاننقدی902009020090201000100090200000001396/09/261396/09/29زنجانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیکرمانشاهنقدی000090200001396/09/261396/09/29کرمانشاهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیهمداننقدی000090200001396/09/261396/09/29همدانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیمرکزینقدی000090200001396/09/261396/09/29مرکزیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
جوجه یک روزه گوشتیتهیه و توزیع گوشت پرندکنقدی0000165000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهتهیه و توزیع گوشت پرندک00
آمونیاک (مایع)پتروشیمی کرمانشاهنقدی1097201097201097260606583200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهصنایع پتروشیمی کرمانشاه00
آمونیاک (مایع)پتروشیمی شیرازنقدی1097201097201097240404388800001396/09/261396/10/02انبار کارخانهپتروشیمی شیراز00
گندم خوراکیکردستاننقدی902009020090201000100090200000001396/09/261396/09/29کردستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیآذربایجان غربینقدی9020090200902020002000180400000001396/09/261396/09/29آذربایجان غربیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکییزدنقدی910109101090202000100091010000001396/09/261396/09/29یزدمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم خوراکیکرمانشاه - گلستاننقدی000090200001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم خوراکیکردستان - خوزستاننقدی000090200001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم خوراکیمرکزی - گلستاننقدی000090200001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم خوراکیهمدان - خوزستاننقدی000090200001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم خوراکیکرمانشاه - خوزستاننقدی000090200001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
ذرت دانه ای (ماده 33)ایلامنقدی95000950009500196/868196/86818702460001396/09/261396/10/02ایلامسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی97890978909300977/916206/97920261174311396/09/261396/10/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
گندم خوراکیزنجاننقدی902009020090201000100090200000001396/09/261396/09/29زنجانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیکرمانشاهنقدی000090200001396/09/261396/09/29کرمانشاهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
پلی استایرن معمولی MP08محب پلیمر قمنقدی0000597500001396/09/261396/09/30انبار کارخانهپتروشیمی محب پلیمر قم00
پلی استایرن مقاوم 4512محب بسپار ایده گستر نقدی0000599600001396/09/261396/09/30انبار کارخانهپتروشیمی محب بسپار ایده گستر00
لوب کات سنگینپالایش نفت تهران (تندگویان)نقدی1399201399201399210000100001399200000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت تهران00
روغن خام آفتابگردانروسیهنقدی000032500200001396/09/261396/09/29بندر عباسمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیهمداننقدی000090200001396/09/261396/09/29همدانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیمرکزینقدی000090200001396/09/261396/09/29مرکزیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم دورمخوزستاننقدی000093800001396/09/261396/09/29خوزستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم دورمفارسنقدی000093800001396/09/261396/09/29فارسمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم دورم ایلام - البرزنقدی000093800001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم دورم کرمان - البرزنقدی000093800001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم خوراکیکرمانشاه - گلستاننقدی000090200001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم خوراکیکردستان - خوزستاننقدی000090200001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیهمداننقدی000090200001396/09/261396/09/29همدانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیمرکزینقدی000090200001396/09/261396/09/29مرکزیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
جوجه یک روزه گوشتیسید طاهر عصائینقدی0000165000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهسیدطاهر عصایی00
جوجه یک روزه گوشتیحسن سرهنگ پورنقدی0000165000001396/09/261396/10/02انبار کارخانهحسن سرهنگ پور00
جوجه یک روزه گوشتیتهیه و توزیع گوشت پرندکنقدی0000165000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهتهیه و توزیع گوشت پرندک00
جوجه یک روزه گوشتینوید مرغ گیلان نقدی0000165000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهنوید مرغ گیلان00
جوجه یک روزه گوشتیکیوان مرغ پر طلای مهابادنقدی0000165000001396/09/261396/10/03انبار کارخانهکیوان مرغ پر طلای مهاباد00
جوجه یک روزه گوشتیکیوان مرغ پر طلای مهابادسلف0000165000001396/09/261396/10/05انبار کارخانهکیوان مرغ پر طلای مهاباد00
جوجه یک روزه گوشتیهادی صفایی جوانسلف0000165000001396/09/261396/10/05انبار کارخانههادی صفایی جوان00
جوجه یک روزه گوشتیهادی صفایی جواننقدی0000165000001396/09/261396/10/02انبار کارخانههادی صفایی جوان00
جوجه یک روزه گوشتیمرغ مادر دیزبادنقدی0000165000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمرغ مادر دیزباد00
روغن خام سویاپاراگوئهنقدی000033000200001396/09/261396/09/29بندر عباسمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
جوجه یک روزه گوشتیسید طاهر عصائینقدی0000165000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهسیدطاهر عصایی00
جوجه یک روزه گوشتیحسن سرهنگ پورنقدی0000165000001396/09/261396/10/02انبار کارخانهحسن سرهنگ پور00
جوجه یک روزه گوشتینوید مرغ گیلان نقدی0000165000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهنوید مرغ گیلان00
جوجه یک روزه گوشتیکیوان مرغ پر طلای مهابادنقدی0000165000001396/09/261396/10/03انبار کارخانهکیوان مرغ پر طلای مهاباد00
جوجه یک روزه گوشتیکیوان مرغ پر طلای مهابادسلف0000165000001396/09/261396/10/05انبار کارخانهکیوان مرغ پر طلای مهاباد00
جوجه یک روزه گوشتیهادی صفایی جوانسلف0000165000001396/09/261396/10/05انبار کارخانههادی صفایی جوان00
جوجه یک روزه گوشتیهادی صفایی جواننقدی0000165000001396/09/261396/10/02انبار کارخانههادی صفایی جوان00
جوجه یک روزه گوشتیمرغ مادر دیزبادنقدی0000165000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمرغ مادر دیزباد00
سبد گندم دورم ایلام - البرزنقدی000093800001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
ذرت دانه ای (ماده 33)یزدنقدی97970979709400268/3253/6645257462081396/09/261396/10/03یزدسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)یزدنقدی97890978909400191/85647/9644695195961396/09/261396/10/03یزدسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)لرستاننقدی96600966009200159/51479/7577704526201396/09/261396/10/03کوهدشتسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)ایلامنقدی96590965909500767/604383/80237071435181396/09/261396/10/03ایلامسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی9707097070930092/27623/0692239307831396/09/261396/10/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی97570975709300665/286110/88110818659171396/09/261396/10/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)ایلامنقدی95000950009500196/868196/86818702460001396/09/261396/10/02ایلامسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی97890978909300977/916206/97920261174311396/09/261396/10/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)ایلامنقدی97370973709500259/938129/96912655081531396/09/261396/10/03ایلامسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کهکیلویه و بویر احمدنقدی96790967909200598/656210/32820357647121396/09/261396/10/03باشت سهامی پشتیبانی امور دام کشور00
شکر سفیدمواد غذایی سوغاتی شاهین دژنقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدقند ارمغان صبای فسانقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدقند تربت حیدریهنقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدقند شیرواننقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدکشت و صنعت جویننقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدقند فیروزکوهنقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدکشت و صنعت جویننقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهشرکت کشت و صنعت جوین00
گندم خوراکیکردستاننقدی (مچینگ)902009020090201000100090200000001396/09/261396/09/29کردستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیزنجاننقدی (مچینگ)902009020090201000100090200000001396/09/261396/09/29زنجانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیکردستاننقدی902009020090201000100090200000001396/09/261396/09/29کردستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیآذربایجان غربینقدی9020090200902020002000180400000001396/09/261396/09/29آذربایجان غربیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکییزدنقدی910109101090202000100091010000001396/09/261396/09/29یزدمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیزنجاننقدی902009020090201000100090200000001396/09/261396/09/29زنجانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم خوراکیلرستان - فارسنقدی000090200001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیکرمانشاهنقدی000090200001396/09/261396/09/29کرمانشاهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم خوراکیکرمانشاه - گلستاننقدی000090200001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم خوراکیکردستان - خوزستاننقدی000090200001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم خوراکیمرکزی - گلستاننقدی000090200001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم خوراکیهمدان - خوزستاننقدی000090200001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم خوراکیکرمانشاه - خوزستاننقدی000090200001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
پلی استایرن معمولی MP08محب پلیمر قمنقدی0000597500001396/09/261396/09/30انبار کارخانهپتروشیمی محب پلیمر قم00
پلی استایرن مقاوم 4512محب بسپار ایده گستر نقدی0000599600001396/09/261396/09/30انبار کارخانهپتروشیمی محب بسپار ایده گستر00
لوب کات سنگینپالایش نفت تهران (تندگویان)نقدی1399201399201399210000100001399200000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت تهران00
گندم خوراکیکردستاننقدی (مچینگ)902009020090201000100090200000001396/09/261396/09/29کردستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیزنجاننقدی (مچینگ)902009020090201000100090200000001396/09/261396/09/29زنجانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم خوراکیلرستان - فارسنقدی000090200001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیکرمانشاهنقدی000090200001396/09/261396/09/29کرمانشاهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیهمداننقدی000090200001396/09/261396/09/29همدانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیمرکزینقدی000090200001396/09/261396/09/29مرکزیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیکردستاننقدی902009020090201000100090200000001396/09/261396/09/29کردستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیآذربایجان غربینقدی9020090200902020002000180400000001396/09/261396/09/29آذربایجان غربیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدمواد غذایی سوغاتی شاهین دژنقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدقند ارمغان صبای فسانقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدقند تربت حیدریهنقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدقند شیرواننقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدکشت و صنعت جویننقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدقند فیروزکوهنقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدکشت و صنعت جویننقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهشرکت کشت و صنعت جوین00
گندم خوراکییزدنقدی910109101090202000100091010000001396/09/261396/09/29یزدمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیزنجاننقدی902009020090201000100090200000001396/09/261396/09/29زنجانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500پتروشیمی بندرامامسلف42098042098042098404016839200001396/09/261396/10/10انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
جوجه یک روزه گوشتیتهیه و توزیع گوشت پرندکنقدی0000165000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهتهیه و توزیع گوشت پرندک00
جوجه یک روزه گوشتیسید طاهر عصائینقدی0000165000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهسیدطاهر عصایی00
جوجه یک روزه گوشتیحسن سرهنگ پورنقدی0000165000001396/09/261396/10/02انبار کارخانهحسن سرهنگ پور00
جوجه یک روزه گوشتینوید مرغ گیلان نقدی0000165000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهنوید مرغ گیلان00
جوجه یک روزه گوشتیکیوان مرغ پر طلای مهابادنقدی0000165000001396/09/261396/10/03انبار کارخانهکیوان مرغ پر طلای مهاباد00
گوگرد گرانولهپالایش نفت تهران (تندگویان)نقدی5260052600526030030015780000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت تهران00
گوگرد گرانولهپالایش نفت تهران (تندگویان)نقدی (مچینگ)5260052600526020201052000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت تهران00
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781پتروشیمی تندگویانسلف48043048043048043666631708380001396/09/261396/10/11انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
جوجه یک روزه گوشتیکیوان مرغ پر طلای مهابادسلف0000165000001396/09/261396/10/05انبار کارخانهکیوان مرغ پر طلای مهاباد00
پلی استایرن مقاوم 4512محب بسپار ایده گستر نقدی0000599600001396/09/261396/09/30انبار کارخانهپتروشیمی محب بسپار ایده گستر00
لوب کات سنگینپالایش نفت تهران (تندگویان)نقدی1399201399201399210000100001399200000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت تهران00
ذرت دانه ای (ماده 33)ایلامنقدی95000950009500196/868196/86818702460001396/09/261396/10/02ایلامسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی97890978909300977/916206/97920261174311396/09/261396/10/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
اسید سولفوریکتعاونی 2451 تولید سولفات پتاسیمنقدی000050000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهتعاونی دوهزار و چهارصد و پنجاه و یک تولید سولفات پتاسیم00
اسید نیتریکپتروشیمی شیرازنقدی7096070960709617017012063200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپتروشیمی شیراز00
روغن خام آفتابگردانروسیهنقدی000032500200001396/09/261396/09/29بندر عباسمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
پلی استایرن انبساطی نسوز F200توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخابنقدی0000650000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهتوسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب00
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000بانیار پلیمر گنبدنقدی0000643500001396/09/261396/09/29انبار کارخانهبانیار پلیمر گنبد00
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000بانیار پلیمر گنبدنقدی0000643500001396/09/261396/09/29انبار کارخانهبانیار پلیمر گنبد00
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000بانیار پلیمر گنبدنقدی0000631690001396/09/261396/09/29انبار کارخانهبانیار پلیمر گنبد00
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000بانیار پلیمر گنبدنقدی0000643500001396/09/261396/09/29انبار کارخانهبانیار پلیمر گنبد00
لوب کات سبکپالایش نفت تهران (تندگویان)نقدی1435801435801435830103000430740000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت تهران00
روغن خام سویاپاراگوئهنقدی000033000200001396/09/261396/09/29بندر عباسمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
جوجه یک روزه گوشتیهادی صفایی جواننقدی0000165000001396/09/261396/10/02انبار کارخانههادی صفایی جوان00
جوجه یک روزه گوشتیمرغ مادر دیزبادنقدی0000165000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمرغ مادر دیزباد00
جوجه یک روزه گوشتیسید طاهر عصائینقدی0000165000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهسیدطاهر عصایی00
جوجه یک روزه گوشتیحسن سرهنگ پورنقدی0000165000001396/09/261396/10/02انبار کارخانهحسن سرهنگ پور00
قیر PG5822نفت جینقدی0000129700001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG7010نفت جینقدی0000132700001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG6422نفت پاسارگاد شیرازنقدی1339701339701339728028037511600001396/09/261396/09/29انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر PG6422نفت جینقدی1297001297001297024243112800001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
آرگونپتروشیمی شیرازسلف0000145000001396/09/261396/10/11انبار کارخانهپتروشیمی شیراز00
وکیوم باتومپالایش نفت تهران (تندگویان)نقدی (مچینگ)1019001019001019050005000509500000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت تهران00
اوره پریل پتروشیمی شیرازنقدی000093760001396/09/261396/10/02انبار کارخانهپتروشیمی شیراز00
پلی اتیلن سبک فیلم 0075پتروشیمی بندرامامسلف5086505086505086514014071211000001396/09/261396/10/10انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
ذرت دانه ای (ماده 33)یزدنقدی97970979709400268/3253/6645257462081396/09/261396/10/03یزدسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)یزدنقدی97890978909400191/85647/9644695195961396/09/261396/10/03یزدسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)لرستاننقدی96600966009200159/51479/7577704526201396/09/261396/10/03کوهدشتسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)ایلامنقدی96590965909500767/604383/80237071435181396/09/261396/10/03ایلامسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی9707097070930092/27623/0692239307831396/09/261396/10/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی97570975709300665/286110/88110818659171396/09/261396/10/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)ایلامنقدی95000950009500196/868196/86818702460001396/09/261396/10/02ایلامسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی97890978909300977/916206/97920261174311396/09/261396/10/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)ایلامنقدی97370973709500259/938129/96912655081531396/09/261396/10/03ایلامسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
گوگرد گرانولهپالایش نفت تهران (تندگویان)نقدی (مچینگ)5260052600526020201052000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت تهران00
گوگرد گرانولهپالایش نفت تهران (تندگویان)نقدی5260052600526030030015780000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت تهران00
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781پتروشیمی تندگویانسلف48043048043048043666631708380001396/09/261396/10/11انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
قیر 6070نفت پاسارگاد آباداننقدی1282001282001282024382438312551600001396/09/261396/09/29انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر MC250نفت پاسارگاد آباداننقدی1594701594701594738386059860001396/09/261396/09/29انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
روغن خام سویاپاراگوئهنقدی000033000200001396/09/261396/09/29بندر عباسمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
قیر 85100نفت جینقدی0000128200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر MC250نفت جینقدی0000159470001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 6070نفت جینقدی1282001282001282017317322178600001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 6070نفت جینقدی1282001282001282013871387177813400001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 85100نفت جینقدی0000128200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر MC250نفت جینقدی0000159470001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
وکیوم باتومپالایش نفت بندرعباسنقدی (مچینگ)1070001070001070081008100866700000001396/09/261396/09/27انبار کارخانهشرکت پالایش نفت بندرعباس00
کنسانتره فلزات گرانبهاشرکت ملی صنایع مس ایراننقدی3882280038822800388228099349405200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهشرکت ملی صنایع مس ایران00
سولفور مولیبدنشرکت ملی صنایع مس ایراننقدی29833902983390297885201029833900001396/09/261396/09/29انبار کارخانهشرکت ملی صنایع مس ایران00
سولفور مولیبدنشرکت ملی صنایع مس ایراننقدی30511003051100305110101030511000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهشرکت ملی صنایع مس ایران00
سولفور مولیبدنشرکت ملی صنایع مس ایراننقدی28300602830060283006101028300600001396/09/261396/09/29انبار کارخانهشرکت ملی صنایع مس ایران00
سولفور مولیبدنشرکت ملی صنایع مس ایراننقدی29272102927210292721101029272100001396/09/261396/09/29انبار کارخانهشرکت ملی صنایع مس ایران00
سولفور مولیبدنشرکت ملی صنایع مس ایراننقدی28370302837030283703101028370300001396/09/261396/09/29انبار کارخانهشرکت ملی صنایع مس ایران00
سولفور مولیبدنشرکت ملی صنایع مس ایراننقدی28389102838910283891101028389100001396/09/261396/09/29انبار کارخانهشرکت ملی صنایع مس ایران00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی9707097070930092/27623/0692239307831396/09/261396/10/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی97570975709300665/286110/88110818659171396/09/261396/10/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)ایلامنقدی95000950009500196/868196/86818702460001396/09/261396/10/02ایلامسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی97890978909300977/916206/97920261174311396/09/261396/10/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)ایلامنقدی97370973709500259/938129/96912655081531396/09/261396/10/03ایلامسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کهکیلویه و بویر احمدنقدی96790967909200598/656210/32820357647121396/09/261396/10/03باشت سهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)یزدنقدی97970979709400268/3253/6645257462081396/09/261396/10/03یزدسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
منو اتیلن گلایکولپتروشیمی شازندنقدی (مچینگ)3477403477403477422227650280001396/09/261396/09/27انبار کارخانهشرکت پتروشیمی شازند00
گندم دورمخوزستاننقدی000093800001396/09/261396/09/29خوزستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم دورمفارسنقدی000093800001396/09/261396/09/29فارسمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم دورم ایلام - البرزنقدی000093800001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم دورم کرمان - البرزنقدی000093800001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
دی اتانول آمینپتروشیمی شازندسلف (مچینگ)47077047077047077222210356940001396/09/261396/10/06انبار کارخانهشرکت پتروشیمی شازند00
تری اتانول آمینپتروشیمی شازندنقدی (مچینگ)50044050044050044222211009680001396/09/261396/09/29انبار کارخانهشرکت پتروشیمی شازند00
منو اتانول آمینپتروشیمی شازندنقدی00004707722001396/09/261396/09/29انبار کارخانهشرکت پتروشیمی شازند00
تری اتانول آمینپتروشیمی شازندنقدی50044050044050044553316514520001396/09/261396/09/29انبار کارخانهشرکت پتروشیمی شازند00
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهندنقدی0000630000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهصنایع تولیدی پلی استایرین انبساطی سهند00
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150شرکت پلی استایرن انبساطی سهندنقدی0000630000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهصنایع تولیدی پلی استایرین انبساطی سهند00
پلی استایرن انبساطی نسوز F100توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخابنقدی0000650000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهتوسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب00
پلی استایرن انبساطی نسوز F200توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخابنقدی0000650000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهتوسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب00
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000بانیار پلیمر گنبدنقدی0000643500001396/09/261396/09/29انبار کارخانهبانیار پلیمر گنبد00
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000بانیار پلیمر گنبدنقدی0000643500001396/09/261396/09/29انبار کارخانهبانیار پلیمر گنبد00
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000بانیار پلیمر گنبدنقدی0000631690001396/09/261396/09/29انبار کارخانهبانیار پلیمر گنبد00
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000بانیار پلیمر گنبدنقدی0000643500001396/09/261396/09/29انبار کارخانهبانیار پلیمر گنبد00
پلی استایرن انبساطی R200توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخابنقدی0000630000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهتوسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب00
پلی استایرن انبساطی R310توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخابنقدی0000640000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهتوسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب00
لوب کات سبکپالایش نفت تهران (تندگویان)نقدی1435801435801435830103000430740000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت تهران00
روغن خام سویاپاراگوئهنقدی000033000200001396/09/261396/09/29بندر عباسمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
قیر 6070نفت پاسارگاد آباداننقدی1282001282001282024382438312551600001396/09/261396/09/29انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر MC250نفت پاسارگاد آباداننقدی1594701594701594738386059860001396/09/261396/09/29انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر 85100نفت جینقدی0000128200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر MC250نفت جینقدی0000159470001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 85100نفت جینقدی0000128200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر MC250نفت جینقدی0000159470001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 6070نفت جینقدی1282001282001282017317322178600001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 6070نفت جینقدی1282001282001282013871387177813400001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641پتروشیمی تندگویانسلف42161042161042161528528222610080001396/09/261396/10/11انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
پلی کربنات 0710پتروشیمی خوزستاننقدی12500001250000125000666682500000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپتروشیمی خوزستان00
سلاپس واکسپالایش نفت بندرعباسنقدی1195401195401195450050059770000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهشرکت پالایش نفت بندرعباس00
ذرت دانه ای (ماده 33)یزدنقدی97890978909400191/85647/9644695195961396/09/261396/10/03یزدسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)لرستاننقدی96600966009200159/51479/7577704526201396/09/261396/10/03کوهدشتسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
سولفور مولیبدنشرکت ملی صنایع مس ایراننقدی29569702956970295697101029569700001396/09/261396/09/29انبار کارخانهشرکت ملی صنایع مس ایران00
روغن خام آفتابگردانروسیهنقدی000032500200001396/09/261396/09/29بندر عباسمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
وکیوم باتومپالایش نفت اصفهاننقدی0000101970001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت اصفهان00
وکیوم باتومپالایش نفت تهران (تندگویان)نقدی1019001019001019038702870292453000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت تهران00
وکیوم باتومپالایش نفت تبریزنقدی1019001019001019050005000509500000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت تبریز00
مس مفتولشرکت ملی صنایع مس ایراننقدی295852029585202958525204601360919200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهشرکت ملی صنایع مس ایران00
مس مفتولگیل راد شمال نقدی2964020296402029640210060177841200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهگیل راد شمال00
مس مفتولصنایع تولیدی دنیای مس کاشاننقدی29640202964020296402130130385322600001396/09/261396/10/01انبار کارخانهتولیدی دنیای مس کاشان00
آمونیاک (گاز)پتروشیمی شیرازنقدی0000109720001396/09/261396/10/02انبار کارخانهپتروشیمی شیراز00
گندم خوراکیهمداننقدی000090200001396/09/261396/09/29همدانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیمرکزینقدی000090200001396/09/261396/09/29مرکزیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
آمونیاک (مایع)پتروشیمی کرمانشاهنقدی1097201097201097260606583200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهصنایع پتروشیمی کرمانشاه00
جوجه یک روزه گوشتیسید طاهر عصائینقدی0000165000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهسیدطاهر عصایی00
جوجه یک روزه گوشتیحسن سرهنگ پورنقدی0000165000001396/09/261396/10/02انبار کارخانهحسن سرهنگ پور00
جوجه یک روزه گوشتیتهیه و توزیع گوشت پرندکنقدی0000165000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهتهیه و توزیع گوشت پرندک00
جوجه یک روزه گوشتینوید مرغ گیلان نقدی0000165000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهنوید مرغ گیلان00
جوجه یک روزه گوشتیکیوان مرغ پر طلای مهابادنقدی0000165000001396/09/261396/10/03انبار کارخانهکیوان مرغ پر طلای مهاباد00
جوجه یک روزه گوشتیکیوان مرغ پر طلای مهابادسلف0000165000001396/09/261396/10/05انبار کارخانهکیوان مرغ پر طلای مهاباد00
جوجه یک روزه گوشتیهادی صفایی جوانسلف0000165000001396/09/261396/10/05انبار کارخانههادی صفایی جوان00
جوجه یک روزه گوشتیهادی صفایی جواننقدی0000165000001396/09/261396/10/02انبار کارخانههادی صفایی جوان00
جوجه یک روزه گوشتیمرغ مادر دیزبادنقدی0000165000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمرغ مادر دیزباد00
آمونیاک (مایع)پتروشیمی شیرازنقدی1097201097201097240404388800001396/09/261396/10/02انبار کارخانهپتروشیمی شیراز00
سبد گندم خوراکیکرمانشاه - گلستاننقدی000090200001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم دورمخوزستاننقدی000093800001396/09/261396/09/29خوزستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم دورمفارسنقدی000093800001396/09/261396/09/29فارسمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم دورم ایلام - البرزنقدی000093800001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم دورم کرمان - البرزنقدی000093800001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
مس مفتولگیل راد شمال نقدی (مچینگ)296402029640202964026060177841200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهگیل راد شمال00
سبد مس کاتدشرکت ملی صنایع مس ایراننقدی28743402874340287434190019005461246000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهشرکت ملی صنایع مس ایران00
سبد مس کاتدشرکت ملی صنایع مس ایراننقدی (مچینگ)287434028743402874346060172460400001396/09/261396/09/29انبار کارخانهشرکت ملی صنایع مس ایران00
اوره پریل پتروشیمی شیرازنقدی000093760001396/09/261396/10/02انبار کارخانهپتروشیمی شیراز00
پلی اتیلن سبک فیلم 0075پتروشیمی بندرامامسلف5086505086505086514014071211000001396/09/261396/10/10انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
قیر PG6422نفت پاسارگاد شیرازنقدی1339701339701339728028037511600001396/09/261396/09/29انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر PG6422نفت جینقدی1297001297001297024243112800001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG7010نفت جینقدی1327001327001327034734746046900001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
شکر سفیدکشت و صنعت جویننقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهشرکت کشت و صنعت جوین00
شکر سفیدمواد غذایی سوغاتی شاهین دژنقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدقند ارمغان صبای فسانقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدقند تربت حیدریهنقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدقند شیرواننقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدکشت و صنعت جویننقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدقند فیروزکوهنقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
قیر PG6422نفت جینقدی0000129700001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
آرگونپتروشیمی شیرازسلف0000145000001396/09/261396/10/11انبار کارخانهپتروشیمی شیراز00
وکیوم باتومپالایش نفت بندرعباسنقدی (مچینگ)1070001070001070081008100866700000001396/09/261396/09/27انبار کارخانهشرکت پالایش نفت بندرعباس00
وکیوم باتومپالایش نفت تهران (تندگویان)نقدی (مچینگ)1019001019001019050005000509500000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت تهران00
وکیوم باتومپالایش نفت اصفهاننقدی0000101970001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت اصفهان00
وکیوم باتومپالایش نفت تهران (تندگویان)نقدی1019001019001019038702870292453000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت تهران00
وکیوم باتومپالایش نفت تبریزنقدی1019001019001019050005000509500000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت تبریز00
قیر PG5822نفت جینقدی0000129700001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG5822نفت جینقدی0000129700001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG7010نفت جینقدی0000132700001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
آمونیاک (گاز)پتروشیمی شیرازنقدی0000109720001396/09/261396/10/02انبار کارخانهپتروشیمی شیراز00
آمونیاک (مایع)پتروشیمی کرمانشاهنقدی1097201097201097260606583200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهصنایع پتروشیمی کرمانشاه00
آمونیاک (مایع)پتروشیمی شیرازنقدی1097201097201097240404388800001396/09/261396/10/02انبار کارخانهپتروشیمی شیراز00
گندم خوراکیزنجاننقدی902009020090201000100090200000001396/09/261396/09/29زنجانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500پتروشیمی بندرامامسلف42098042098042098404016839200001396/09/261396/10/10انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
جوجه یک روزه گوشتیتهیه و توزیع گوشت پرندکنقدی0000165000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهتهیه و توزیع گوشت پرندک00
جوجه یک روزه گوشتینوید مرغ گیلان نقدی0000165000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهنوید مرغ گیلان00
جوجه یک روزه گوشتیکیوان مرغ پر طلای مهابادنقدی0000165000001396/09/261396/10/03انبار کارخانهکیوان مرغ پر طلای مهاباد00
جوجه یک روزه گوشتیکیوان مرغ پر طلای مهابادسلف0000165000001396/09/261396/10/05انبار کارخانهکیوان مرغ پر طلای مهاباد00
جوجه یک روزه گوشتیهادی صفایی جوانسلف0000165000001396/09/261396/10/05انبار کارخانههادی صفایی جوان00
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000بانیار پلیمر گنبدنقدی0000643500001396/09/261396/09/29انبار کارخانهبانیار پلیمر گنبد00
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000بانیار پلیمر گنبدنقدی0000631690001396/09/261396/09/29انبار کارخانهبانیار پلیمر گنبد00
پلی استایرن انبساطی R200توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخابنقدی0000630000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهتوسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب00
پلی استایرن انبساطی R310توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخابنقدی0000640000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهتوسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب00
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000بانیار پلیمر گنبدنقدی0000643500001396/09/261396/09/29انبار کارخانهبانیار پلیمر گنبد00
لوب کات سبکپالایش نفت تهران (تندگویان)نقدی1435801435801435830103000430740000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت تهران00
روغن خام سویاپاراگوئهنقدی000033000200001396/09/261396/09/29بندر عباسمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
جوجه یک روزه گوشتیهادی صفایی جواننقدی0000165000001396/09/261396/10/02انبار کارخانههادی صفایی جوان00
جوجه یک روزه گوشتیمرغ مادر دیزبادنقدی0000165000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمرغ مادر دیزباد00
جوجه یک روزه گوشتیسید طاهر عصائینقدی0000165000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهسیدطاهر عصایی00
جوجه یک روزه گوشتیحسن سرهنگ پورنقدی0000165000001396/09/261396/10/02انبار کارخانهحسن سرهنگ پور00
قیر PG5822نفت جینقدی0000129700001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG7010نفت جینقدی0000132700001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG6422نفت پاسارگاد شیرازنقدی1339701339701339728028037511600001396/09/261396/09/29انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر PG6422نفت جینقدی1297001297001297024243112800001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG7010نفت جینقدی1327001327001327034734746046900001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG6422نفت جینقدی0000129700001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG5822نفت جینقدی0000129700001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG7010نفت جینقدی1327001327001327034734746046900001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG6422نفت جینقدی0000129700001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG5822نفت جینقدی0000129700001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
مس کم عیار (سرباره G )شرکت ملی صنایع مس ایراننقدی491049104912500250012275000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهشرکت ملی صنایع مس ایران00
اسید سولفوریکتعاونی 2451 تولید سولفات پتاسیمنقدی000050000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهتعاونی دوهزار و چهارصد و پنجاه و یک تولید سولفات پتاسیم00
اسید نیتریکپتروشیمی شیرازنقدی7096070960709617017012063200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپتروشیمی شیراز00
روغن خام آفتابگردانروسیهنقدی000032500200001396/09/261396/09/29بندر عباسمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000بانیار پلیمر گنبدنقدی0000643500001396/09/261396/09/29انبار کارخانهبانیار پلیمر گنبد00
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000بانیار پلیمر گنبدنقدی0000631690001396/09/261396/09/29انبار کارخانهبانیار پلیمر گنبد00
پلی استایرن انبساطی R200توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخابنقدی0000630000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهتوسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب00
پلی استایرن انبساطی R310توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخابنقدی0000640000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهتوسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب00
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000بانیار پلیمر گنبدنقدی0000643500001396/09/261396/09/29انبار کارخانهبانیار پلیمر گنبد00
لوب کات سبکپالایش نفت تهران (تندگویان)نقدی1435801435801435830103000430740000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت تهران00
روغن خام سویاپاراگوئهنقدی000033000200001396/09/261396/09/29بندر عباسمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
قیر 85100نفت جینقدی0000128200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر MC250نفت جینقدی0000159470001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 6070نفت پاسارگاد آباداننقدی1282001282001282024382438312551600001396/09/261396/09/29انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر MC250نفت پاسارگاد آباداننقدی1594701594701594738386059860001396/09/261396/09/29انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر 85100نفت جینقدی0000128200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر MC250نفت جینقدی0000159470001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 6070نفت جینقدی1282001282001282017317322178600001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 6070نفت جینقدی1282001282001282013871387177813400001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641پتروشیمی تندگویانسلف42161042161042161528528222610080001396/09/261396/10/11انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
پلی کربنات 0710پتروشیمی خوزستاننقدی12500001250000125000666682500000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپتروشیمی خوزستان00
سلاپس واکسپالایش نفت بندرعباسنقدی1195401195401195450050059770000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهشرکت پالایش نفت بندرعباس00
میلگرد 10-A3فولاد کرماننقدی2174902174902170022011023923900001396/09/261396/09/29انبار کارخانهفولاد کرمان00
سبد گندم خوراکیکردستان - خوزستاننقدی000090200001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم خوراکیمرکزی - گلستاننقدی000090200001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم خوراکیهمدان - خوزستاننقدی000090200001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم خوراکیکرمانشاه - خوزستاننقدی000090200001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
پلی استایرن معمولی MP08محب پلیمر قمنقدی0000597500001396/09/261396/09/30انبار کارخانهپتروشیمی محب پلیمر قم00
پلی استایرن مقاوم 4512محب بسپار ایده گستر نقدی0000599600001396/09/261396/09/30انبار کارخانهپتروشیمی محب بسپار ایده گستر00
لوب کات سنگینپالایش نفت تهران (تندگویان)نقدی1399201399201399210000100001399200000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت تهران00
ذرت دانه ای (ماده 33)کهکیلویه و بویر احمدنقدی96790967909200598/656210/32820357647121396/09/261396/10/03باشت سهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)یزدنقدی96990969909400119/87629/9692906693311396/09/261396/10/03یزدسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
اسید سولفوریکتعاونی 2451 تولید سولفات پتاسیمنقدی000050000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهتعاونی دوهزار و چهارصد و پنجاه و یک تولید سولفات پتاسیم00
اسید نیتریکپتروشیمی شیرازنقدی7096070960709617017012063200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپتروشیمی شیراز00
روغن خام آفتابگردانروسیهنقدی000032500200001396/09/261396/09/29بندر عباسمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
منو اتیلن گلایکولپتروشیمی شازندنقدی (مچینگ)3477403477403477422227650280001396/09/261396/09/27انبار کارخانهشرکت پتروشیمی شازند00
گندم دورمخوزستاننقدی000093800001396/09/261396/09/29خوزستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم دورمفارسنقدی000093800001396/09/261396/09/29فارسمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم دورم ایلام - البرزنقدی000093800001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم دورم کرمان - البرزنقدی000093800001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
دی اتانول آمینپتروشیمی شازندسلف (مچینگ)47077047077047077222210356940001396/09/261396/10/06انبار کارخانهشرکت پتروشیمی شازند00
تری اتانول آمینپتروشیمی شازندنقدی (مچینگ)50044050044050044222211009680001396/09/261396/09/29انبار کارخانهشرکت پتروشیمی شازند00
گندم خوراکیکردستاننقدی (مچینگ)902009020090201000100090200000001396/09/261396/09/29کردستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیهمداننقدی000090200001396/09/261396/09/29همدانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیمرکزینقدی000090200001396/09/261396/09/29مرکزیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیکردستاننقدی902009020090201000100090200000001396/09/261396/09/29کردستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیآذربایجان غربینقدی9020090200902020002000180400000001396/09/261396/09/29آذربایجان غربیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
منو اتیلن گلایکولپتروشیمی شازندنقدی (مچینگ)3477403477403477422227650280001396/09/261396/09/27انبار کارخانهشرکت پتروشیمی شازند00
گندم دورمفارسنقدی000093800001396/09/261396/09/29فارسمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم دورم ایلام - البرزنقدی000093800001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم دورم کرمان - البرزنقدی000093800001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم دورمخوزستاننقدی000093800001396/09/261396/09/29خوزستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
منو اتانول آمینپتروشیمی شازندنقدی00004707722001396/09/261396/09/29انبار کارخانهشرکت پتروشیمی شازند00
تری اتانول آمینپتروشیمی شازندنقدی50044050044050044553316514520001396/09/261396/09/29انبار کارخانهشرکت پتروشیمی شازند00
گندم خوراکییزدنقدی910109101090202000100091010000001396/09/261396/09/29یزدمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیزنجاننقدی902009020090201000100090200000001396/09/261396/09/29زنجانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم خوراکیکرمانشاه - گلستاننقدی000090200001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم خوراکیکردستان - خوزستاننقدی000090200001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم خوراکیمرکزی - گلستاننقدی000090200001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم خوراکیهمدان - خوزستاننقدی000090200001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم خوراکیکرمانشاه - خوزستاننقدی000090200001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیکردستاننقدی (مچینگ)902009020090201000100090200000001396/09/261396/09/29کردستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گوگرد گرانولهپالایش نفت تهران (تندگویان)نقدی (مچینگ)5260052600526020201052000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت تهران00
گوگرد گرانولهپالایش نفت تهران (تندگویان)نقدی5260052600526030030015780000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت تهران00
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781پتروشیمی تندگویانسلف48043048043048043666631708380001396/09/261396/10/11انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
ذرت دانه ای (ماده 33)یزدنقدی97970979709400268/3253/6645257462081396/09/261396/10/03یزدسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)یزدنقدی97890978909400191/85647/9644695195961396/09/261396/10/03یزدسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
شکر سفیدمواد غذایی سوغاتی شاهین دژنقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدقند ارمغان صبای فسانقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدقند تربت حیدریهنقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدقند شیرواننقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدکشت و صنعت جویننقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدقند فیروزکوهنقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدکشت و صنعت جویننقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهشرکت کشت و صنعت جوین00
ذرت دانه ای (ماده 33)ایلامنقدی97370973709500259/938129/96912655081531396/09/261396/10/03ایلامسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کهکیلویه و بویر احمدنقدی96790967909200598/656210/32820357647121396/09/261396/10/03باشت سهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی9707097070930092/27623/0692239307831396/09/261396/10/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی97570975709300665/286110/88110818659171396/09/261396/10/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)ایلامنقدی95000950009500196/868196/86818702460001396/09/261396/10/02ایلامسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی97890978909300977/916206/97920261174311396/09/261396/10/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)یزدنقدی96990969909400119/87629/9692906693311396/09/261396/10/03یزدسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)یزدنقدی97970979709400268/3253/6645257462081396/09/261396/10/03یزدسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)یزدنقدی97890978909400191/85647/9644695195961396/09/261396/10/03یزدسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
گندم خوراکیزنجاننقدی (مچینگ)902009020090201000100090200000001396/09/261396/09/29زنجانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم خوراکیلرستان - فارسنقدی000090200001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیکرمانشاهنقدی000090200001396/09/261396/09/29کرمانشاهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیهمداننقدی000090200001396/09/261396/09/29همدانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیمرکزینقدی000090200001396/09/261396/09/29مرکزیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیکردستاننقدی902009020090201000100090200000001396/09/261396/09/29کردستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم خوراکیکرمانشاه - گلستاننقدی000090200001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم خوراکیکردستان - خوزستاننقدی000090200001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم خوراکیمرکزی - گلستاننقدی000090200001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
قیر 85100نفت جینقدی0000128200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر MC250نفت جینقدی0000159470001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 6070نفت پاسارگاد آباداننقدی1282001282001282024382438312551600001396/09/261396/09/29انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر MC250نفت پاسارگاد آباداننقدی1594701594701594738386059860001396/09/261396/09/29انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر 85100نفت جینقدی0000128200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر MC250نفت جینقدی0000159470001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 6070نفت جینقدی1282001282001282017317322178600001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر 6070نفت جینقدی1282001282001282013871387177813400001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
دی اتانول آمینپتروشیمی شازندسلف (مچینگ)47077047077047077222210356940001396/09/261396/10/06انبار کارخانهشرکت پتروشیمی شازند00
تری اتانول آمینپتروشیمی شازندنقدی50044050044050044553316514520001396/09/261396/09/29انبار کارخانهشرکت پتروشیمی شازند00
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهندنقدی0000630000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهصنایع تولیدی پلی استایرین انبساطی سهند00
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150شرکت پلی استایرن انبساطی سهندنقدی0000630000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهصنایع تولیدی پلی استایرین انبساطی سهند00
پلی استایرن انبساطی نسوز F100توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخابنقدی0000650000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهتوسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب00
پلی استایرن انبساطی نسوز F200توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخابنقدی0000650000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهتوسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب00
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000بانیار پلیمر گنبدنقدی0000643500001396/09/261396/09/29انبار کارخانهبانیار پلیمر گنبد00
ذرت دانه ای (ماده 33)ایلامنقدی96590965909500767/604383/80237071435181396/09/261396/10/03ایلامسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
آرگونپتروشیمی شیرازسلف0000145000001396/09/261396/10/11انبار کارخانهپتروشیمی شیراز00
وکیوم باتومپالایش نفت اصفهاننقدی0000101970001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت اصفهان00
وکیوم باتومپالایش نفت تهران (تندگویان)نقدی1019001019001019038702870292453000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت تهران00
وکیوم باتومپالایش نفت تبریزنقدی1019001019001019050005000509500000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت تبریز00
وکیوم باتومپالایش نفت تهران (تندگویان)نقدی (مچینگ)1019001019001019050005000509500000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت تهران00
وکیوم باتومپالایش نفت بندرعباسنقدی (مچینگ)1070001070001070081008100866700000001396/09/261396/09/27انبار کارخانهشرکت پالایش نفت بندرعباس00
ذرت دانه ای (ماده 33)یزدنقدی96990969909400119/87629/9692906693311396/09/261396/10/03یزدسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
مس کم عیار (سرباره G )شرکت ملی صنایع مس ایراننقدی (مچینگ)491049104915005002455000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهشرکت ملی صنایع مس ایران00
مس کم عیار (سرباره R)شرکت ملی صنایع مس ایراننقدی127601276012761000100012760000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهشرکت ملی صنایع مس ایران00
اوره پریل پتروشیمی شیرازنقدی000093760001396/09/261396/10/02انبار کارخانهپتروشیمی شیراز00
پلی اتیلن سبک فیلم 0075پتروشیمی بندرامامسلف5086505086505086514014071211000001396/09/261396/10/10انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
شکر سفیدمواد غذایی سوغاتی شاهین دژنقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدقند ارمغان صبای فسانقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدقند تربت حیدریهنقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدقند شیرواننقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدکشت و صنعت جویننقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدقند فیروزکوهنقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدکشت و صنعت جویننقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهشرکت کشت و صنعت جوین00
قیر PG5822نفت جینقدی0000129700001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG7010نفت جینقدی0000132700001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG6422نفت پاسارگاد شیرازنقدی1339701339701339728028037511600001396/09/261396/09/29انبار کارخانهنفت پاسارگاد00
قیر PG6422نفت جینقدی1297001297001297024243112800001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG7010نفت جینقدی1327001327001327034734746046900001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG6422نفت جینقدی0000129700001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
قیر PG5822نفت جینقدی0000129700001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت جی00
آرگونپتروشیمی شیرازسلف0000145000001396/09/261396/10/11انبار کارخانهپتروشیمی شیراز00
وکیوم باتومپالایش نفت اصفهاننقدی0000101970001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت اصفهان00
وکیوم باتومپالایش نفت تهران (تندگویان)نقدی1019001019001019038702870292453000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت تهران00
وکیوم باتومپالایش نفت بندرعباسنقدی (مچینگ)1070001070001070081008100866700000001396/09/261396/09/27انبار کارخانهشرکت پالایش نفت بندرعباس00
وکیوم باتومپالایش نفت تهران (تندگویان)نقدی (مچینگ)1019001019001019050005000509500000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت تهران00
وکیوم باتومپالایش نفت تبریزنقدی1019001019001019050005000509500000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت تبریز00
آمونیاک (گاز)پتروشیمی شیرازنقدی0000109720001396/09/261396/10/02انبار کارخانهپتروشیمی شیراز00
سبد گندم خوراکیهمدان - خوزستاننقدی000090200001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم خوراکیکرمانشاه - خوزستاننقدی000090200001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیآذربایجان غربینقدی9020090200902020002000180400000001396/09/261396/09/29آذربایجان غربیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
تری اتانول آمینپتروشیمی شازندنقدی50044050044050044553316514520001396/09/261396/09/29انبار کارخانهشرکت پتروشیمی شازند00
منو اتانول آمینپتروشیمی شازندنقدی00004707722001396/09/261396/09/29انبار کارخانهشرکت پتروشیمی شازند00
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهندنقدی0000630000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهصنایع تولیدی پلی استایرین انبساطی سهند00
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150شرکت پلی استایرن انبساطی سهندنقدی0000630000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهصنایع تولیدی پلی استایرین انبساطی سهند00
پلی استایرن انبساطی نسوز F100توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخابنقدی0000650000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهتوسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب00
پلی استایرن انبساطی نسوز F200توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخابنقدی0000650000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهتوسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب00
گندم خوراکیکردستاننقدی (مچینگ)902009020090201000100090200000001396/09/261396/09/29کردستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیزنجاننقدی (مچینگ)902009020090201000100090200000001396/09/261396/09/29زنجانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیکردستاننقدی902009020090201000100090200000001396/09/261396/09/29کردستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیآذربایجان غربینقدی9020090200902020002000180400000001396/09/261396/09/29آذربایجان غربیمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکییزدنقدی910109101090202000100091010000001396/09/261396/09/29یزدمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیزنجاننقدی902009020090201000100090200000001396/09/261396/09/29زنجانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم خوراکیلرستان - فارسنقدی000090200001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیکرمانشاهنقدی000090200001396/09/261396/09/29کرمانشاهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
ذرت دانه ای (ماده 33)لرستاننقدی96600966009200159/51479/7577704526201396/09/261396/10/03کوهدشتسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)ایلامنقدی96590965909500767/604383/80237071435181396/09/261396/10/03ایلامسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000بانیار پلیمر گنبدنقدی0000643500001396/09/261396/09/29انبار کارخانهبانیار پلیمر گنبد00
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641پتروشیمی تندگویانسلف42161042161042161528528222610080001396/09/261396/10/11انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
پلی کربنات 0710پتروشیمی خوزستاننقدی12500001250000125000666682500000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپتروشیمی خوزستان00
سلاپس واکسپالایش نفت بندرعباسنقدی1195401195401195450050059770000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهشرکت پالایش نفت بندرعباس00
گندم خوراکییزدنقدی910109101090202000100091010000001396/09/261396/09/29یزدمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
ذرت دانه ای (ماده 33)لرستاننقدی96600966009200159/51479/7577704526201396/09/261396/10/03کوهدشتسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)ایلامنقدی96590965909500767/604383/80237071435181396/09/261396/10/03ایلامسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)یزدنقدی96990969909400119/87629/9692906693311396/09/261396/10/03یزدسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)ایلامنقدی97370973709500259/938129/96912655081531396/09/261396/10/03ایلامسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کهکیلویه و بویر احمدنقدی96790967909200598/656210/32820357647121396/09/261396/10/03باشت سهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی9707097070930092/27623/0692239307831396/09/261396/10/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی97570975709300665/286110/88110818659171396/09/261396/10/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
دی اتانول آمینپتروشیمی شازندسلف (مچینگ)47077047077047077222210356940001396/09/261396/10/06انبار کارخانهشرکت پتروشیمی شازند00
تری اتانول آمینپتروشیمی شازندنقدی (مچینگ)50044050044050044222211009680001396/09/261396/09/29انبار کارخانهشرکت پتروشیمی شازند00
پلی استایرن انبساطی R200توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخابنقدی0000630000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهتوسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب00
پلی استایرن انبساطی R310توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخابنقدی0000640000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهتوسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب00
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 شرکت پلی استایرن انبساطی سهندنقدی0000630000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهصنایع تولیدی پلی استایرین انبساطی سهند00
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150شرکت پلی استایرن انبساطی سهندنقدی0000630000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهصنایع تولیدی پلی استایرین انبساطی سهند00
پلی استایرن انبساطی نسوز F100توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخابنقدی0000650000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهتوسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب00
گندم خوراکیزنجاننقدی (مچینگ)902009020090201000100090200000001396/09/261396/09/29زنجانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم خوراکیلرستان - فارسنقدی000090200001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500پتروشیمی بندرامامسلف42098042098042098404016839200001396/09/261396/10/10انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
جوجه یک روزه گوشتیتهیه و توزیع گوشت پرندکنقدی0000165000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهتهیه و توزیع گوشت پرندک00
جوجه یک روزه گوشتینوید مرغ گیلان نقدی0000165000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهنوید مرغ گیلان00
جوجه یک روزه گوشتیکیوان مرغ پر طلای مهابادنقدی0000165000001396/09/261396/10/03انبار کارخانهکیوان مرغ پر طلای مهاباد00
جوجه یک روزه گوشتیکیوان مرغ پر طلای مهابادسلف0000165000001396/09/261396/10/05انبار کارخانهکیوان مرغ پر طلای مهاباد00
جوجه یک روزه گوشتیهادی صفایی جوانسلف0000165000001396/09/261396/10/05انبار کارخانههادی صفایی جوان00
پلی استایرن معمولی MP08محب پلیمر قمنقدی0000597500001396/09/261396/09/30انبار کارخانهپتروشیمی محب پلیمر قم00
ذرت دانه ای (ماده 33)ایلامنقدی96590965909500767/604383/80237071435181396/09/261396/10/03ایلامسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
اوره پریل پتروشیمی شیرازنقدی000093760001396/09/261396/10/02انبار کارخانهپتروشیمی شیراز00
پلی اتیلن سبک فیلم 0075پتروشیمی بندرامامسلف5086505086505086514014071211000001396/09/261396/10/10انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641پتروشیمی تندگویانسلف42161042161042161528528222610080001396/09/261396/10/11انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
پلی کربنات 0710پتروشیمی خوزستاننقدی12500001250000125000666682500000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپتروشیمی خوزستان00
سلاپس واکسپالایش نفت بندرعباسنقدی1195401195401195450050059770000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهشرکت پالایش نفت بندرعباس00
شکر سفیدمواد غذایی سوغاتی شاهین دژنقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدقند ارمغان صبای فسانقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدقند تربت حیدریهنقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدقند شیرواننقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدکشت و صنعت جویننقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدقند فیروزکوهنقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
شکر سفیدکشت و صنعت جویننقدی0000272200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهشرکت کشت و صنعت جوین00
اسید سولفوریکتعاونی 2451 تولید سولفات پتاسیمنقدی000050000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهتعاونی دوهزار و چهارصد و پنجاه و یک تولید سولفات پتاسیم00
اسید نیتریکپتروشیمی شیرازنقدی7096070960709617017012063200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپتروشیمی شیراز00
روغن خام آفتابگردانروسیهنقدی000032500200001396/09/261396/09/29بندر عباسمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
جوجه یک روزه گوشتیکیوان مرغ پر طلای مهابادسلف0000165000001396/09/261396/10/05انبار کارخانهکیوان مرغ پر طلای مهاباد00
جوجه یک روزه گوشتیهادی صفایی جوانسلف0000165000001396/09/261396/10/05انبار کارخانههادی صفایی جوان00
آمونیاک (گاز)پتروشیمی شیرازنقدی0000109720001396/09/261396/10/02انبار کارخانهپتروشیمی شیراز00
آمونیاک (مایع)پتروشیمی کرمانشاهنقدی1097201097201097260606583200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهصنایع پتروشیمی کرمانشاه00
آمونیاک (مایع)پتروشیمی شیرازنقدی1097201097201097240404388800001396/09/261396/10/02انبار کارخانهپتروشیمی شیراز00
گندم خوراکیکرمانشاهنقدی000090200001396/09/261396/09/29کرمانشاهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
جوجه یک روزه گوشتیهادی صفایی جواننقدی0000165000001396/09/261396/10/02انبار کارخانههادی صفایی جوان00
جوجه یک روزه گوشتیمرغ مادر دیزبادنقدی0000165000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمرغ مادر دیزباد00
سولفور مولیبدنشرکت ملی صنایع مس ایراننقدی30024403002440300244101030024400001396/09/261396/09/29انبار کارخانهشرکت ملی صنایع مس ایران00
سولفور مولیبدنشرکت ملی صنایع مس ایراننقدی28327802832780282798201028327800001396/09/261396/09/29انبار کارخانهشرکت ملی صنایع مس ایران00
سولفور مولیبدنشرکت ملی صنایع مس ایراننقدی28406502840650284065101028406500001396/09/261396/09/29انبار کارخانهشرکت ملی صنایع مس ایران00
سولفور مولیبدنشرکت ملی صنایع مس ایراننقدی29140502914050291405101029140500001396/09/261396/09/29انبار کارخانهشرکت ملی صنایع مس ایران00
سولفور مولیبدنشرکت ملی صنایع مس ایراننقدی30770003077000307499201030770000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهشرکت ملی صنایع مس ایران00
سولفور مولیبدنشرکت ملی صنایع مس ایراننقدی30109903010990301099101030109900001396/09/261396/09/29انبار کارخانهشرکت ملی صنایع مس ایران00
سولفور مولیبدنشرکت ملی صنایع مس ایراننقدی29229202922920292042201029229200001396/09/261396/09/29انبار کارخانهشرکت ملی صنایع مس ایران00
منو اتیلن گلایکولپتروشیمی شازندنقدی (مچینگ)3477403477403477422227650280001396/09/261396/09/27انبار کارخانهشرکت پتروشیمی شازند00
سبد گندم دورم ایلام - البرزنقدی000093800001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم دورمفارسنقدی000093800001396/09/261396/09/29فارسمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم دورم کرمان - البرزنقدی000093800001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم دورمخوزستاننقدی000093800001396/09/261396/09/29خوزستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
منو اتانول آمینپتروشیمی شازندنقدی00004707722001396/09/261396/09/29انبار کارخانهشرکت پتروشیمی شازند00
ذرت دانه ای (ماده 33)یزدنقدی96990969909400119/87629/9692906693311396/09/261396/10/03یزدسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)یزدنقدی97970979709400268/3253/6645257462081396/09/261396/10/03یزدسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)یزدنقدی97890978909400191/85647/9644695195961396/09/261396/10/03یزدسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)لرستاننقدی96600966009200159/51479/7577704526201396/09/261396/10/03کوهدشتسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)ایلامنقدی96590965909500767/604383/80237071435181396/09/261396/10/03ایلامسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)ایلامنقدی97370973709500259/938129/96912655081531396/09/261396/10/03ایلامسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کهکیلویه و بویر احمدنقدی96790967909200598/656210/32820357647121396/09/261396/10/03باشت سهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی9707097070930092/27623/0692239307831396/09/261396/10/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی97570975709300665/286110/88110818659171396/09/261396/10/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
تری اتانول آمینپتروشیمی شازندنقدی (مچینگ)50044050044050044222211009680001396/09/261396/09/29انبار کارخانهشرکت پتروشیمی شازند00
سبد گندم خوراکیمرکزی - گلستاننقدی000090200001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم خوراکیهمدان - خوزستاننقدی000090200001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم خوراکیکرمانشاه - خوزستاننقدی000090200001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم خوراکیکردستاننقدی (مچینگ)902009020090201000100090200000001396/09/261396/09/29کردستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی9707097070930092/27623/0692239307831396/09/261396/10/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی97570975709300665/286110/88110818659171396/09/261396/10/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)ایلامنقدی95000950009500196/868196/86818702460001396/09/261396/10/02ایلامسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کرماننقدی97890978909300977/916206/97920261174311396/09/261396/10/03کرمانسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)ایلامنقدی97370973709500259/938129/96912655081531396/09/261396/10/03ایلامسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)کهکیلویه و بویر احمدنقدی96790967909200598/656210/32820357647121396/09/261396/10/03باشت سهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)یزدنقدی96990969909400119/87629/9692906693311396/09/261396/10/03یزدسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)یزدنقدی97970979709400268/3253/6645257462081396/09/261396/10/03یزدسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
ذرت دانه ای (ماده 33)یزدنقدی97890978909400191/85647/9644695195961396/09/261396/10/03یزدسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
گوگرد گرانولهپالایش نفت تهران (تندگویان)نقدی5260052600526030030015780000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت تهران00
گوگرد گرانولهپالایش نفت تهران (تندگویان)نقدی (مچینگ)5260052600526020201052000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهپالایش نفت تهران00
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781پتروشیمی تندگویانسلف48043048043048043666631708380001396/09/261396/10/11انبار کارخانهپتروشیمی شهید تندگویان00
گندم خوراکیزنجاننقدی (مچینگ)902009020090201000100090200000001396/09/261396/09/29زنجانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
سبد گندم خوراکیلرستان - فارسنقدی000090200001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500پتروشیمی بندرامامسلف42098042098042098404016839200001396/09/261396/10/10انبار کارخانهپتروشیمی بندر امام00
جوجه یک روزه گوشتیسید طاهر عصائینقدی0000165000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهسیدطاهر عصایی00
جوجه یک روزه گوشتیحسن سرهنگ پورنقدی0000165000001396/09/261396/10/02انبار کارخانهحسن سرهنگ پور00
جوجه یک روزه گوشتیتهیه و توزیع گوشت پرندکنقدی0000165000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهتهیه و توزیع گوشت پرندک00
جوجه یک روزه گوشتینوید مرغ گیلان نقدی0000165000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهنوید مرغ گیلان00
جوجه یک روزه گوشتیکیوان مرغ پر طلای مهابادنقدی0000165000001396/09/261396/10/03انبار کارخانهکیوان مرغ پر طلای مهاباد00
ذرت دانه ای (ماده 33)لرستاننقدی96600966009200159/51479/7577704526201396/09/261396/10/03کوهدشتسهامی پشتیبانی امور دام کشور00
گندم دورمفارسنقدی000093800001396/09/261396/09/29فارسمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
جوجه یک روزه گوشتیهادی صفایی جوانسلف0000165000001396/09/261396/10/05انبار کارخانههادی صفایی جوان00
جوجه یک روزه گوشتیهادی صفایی جواننقدی0000165000001396/09/261396/10/02انبار کارخانههادی صفایی جوان00
جوجه یک روزه گوشتیمرغ مادر دیزبادنقدی0000165000001396/09/261396/09/29انبار کارخانهمرغ مادر دیزباد00
سبد گندم دورم کرمان - البرزنقدی000093800001396/09/261396/09/29انبار عرضه کنندهمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
گندم دورمخوزستاننقدی000093800001396/09/261396/09/29خوزستانمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
روغن خام سویاپاراگوئهنقدی000033000200001396/09/261396/09/29بندر عباسمادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران00
  • Sort Ascending
  • Sort Descending
  • Clear Sorting
  • Group By
  • Ungroup
  • Columns
Top